Välkomna till digitalt samråd angående Gotland Grand National i Hejdeby 2024.

Samrådet syftar till att ge och få information. Allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till med önskad etablering av endurotävlingen Gotland Grand National i Hejdeby 2024.

Gotland Grand National (GGN) startade 1984 och fyllde 2023 hela 40 år. Den 28 augusti 2023 fick arrangören Nordic Sport & Event besked av Försvarsmakten Gotland att Tofta Skjutfält inte längre är tillgängligt för världens största endurotävling från och med 2024. GGN tillför varje år Gotland nära 100 000 000 kr till näringslivet genom resa, bo, äta och shoppa. Nära 10 000 personer reser över till Gotland i oktober och det blir totalt ca 28 000 gästnätter utanför säsong. Föreningslivet som arbetar på GGN (20 föreningar med 700 medlemmar) arbetar varje år ihop ca 800 000 kr till sina föreningar.

Tävlingen är tänkt att genomföras den 24-26 oktober 2024. Den 24 oktober med MTB (cykel) och den 25-26 oktober med motorcyklar. Så det handlar om två dagar med motor om året. Vi ska inte genomföra någon tävling eller träningar under resterande året i Hejdeby.

GGN behöver Gotland och Gotland behöver GGN.

Vad är ett samråd?

Enkelt förklarat är ett samråd en dialog mellan olika parter för att informera och samla in viktig kunskap. Samråd krävs i flera olika sammanhang, till exempel när en verksamhet behöver tillstånd enligt miljöbalken eller om en kommun ska upprätta en ny översiktsplan eller detaljplan. För oss gäller det etableringen av tillfällig endurobana i Hejdeby.  När man samråder gör man det med flera olika parter, det kan vara länsstyrelsen, kommunen, allmänheten, föreningar eller närboende.

Varför hålls ett samråd?

Vi ska enligt miljöbalken hålla samråd då Länsstyrelsen tagit beslut på att vår etablering i Hejdeby har en betydande miljöpåverkan.

Ett samråd ger bland annat närboende, kommuner och andra intressenter möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter, samtidigt som vi kan informera om vårt projekt. För oss är det viktigt att alla som kan beröras av det aktuella projektet får möjlighet att dela sina åsikter, tankar och funderingar. Samråd ger oss en möjlighet att få in kunskaper som har betydelse i den fortsatta planeringen av verksamheten.

Hur går ett samråd till?

Ett samråd kan se ut på flera sätt, bland annat beroende på vad det är för verksamhet som samrådet handlar om, hur stor miljöpåverkan är och hur många som påverkas.

Vi samråder med flera berörda parter. Samråd med parterna har skett via möten, telefonsamtal och mailkonversationer. Där vi fram till idag 20240513 har samrådit med

– Region Gotland
– Länsstyrelsen Gotland
– Polisen Gotland
– Försvarsmakten
– Fortifikationsverket
– Gotlands Energiverk (GEAB)
– Gotlands Botaniska Förening
– Näringslivet på Gotland
– Trafikverket
– Fastighetsägare, direkt och indirekt berörda
– Allmänheten, särskilt berörda, organisationer och föreningar

De berörda parterna har haft möjlighet att lämna in yttrande av den planerade verksamheten. Efter att vi har haft samråd med alla berörda parter har vi samlat in all information och alla yttranden som inkommit. Detta sammanställer vi i en samrådsredogörelse som ni kan ta del av nedan.

Den information som vi har fått in under samråden används för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsredogörelsen ingår som en del av ansökan, så att myndigheterna får ta del av alla synpunkter som kommit in.

Samrådsunderlag

Här nedan hittar ni allt underlag som finns att ta del av angående Gotland Grand National 2.0 i Hejdeby. Ta först del av Underlag digitalt samråd, därefter bilagorna. Du klickar på länkarna.

Nordic Sport & Event har i förebyggande syfte med inhyrda konsulter gjort arkeologiska utredningar, tagit markprover, kartlagt våtmarker, alvarmarker, flodkräftor, nipsippor och andra arter som ingår i EU:S Art och habitatdirektiv. Vi har använt oss av Gotlands Museum, SWECO, Professor och miljöexperten Nils Ryrholm, miljöexperten Mikael Norén och tagit hjälp av SWECO för att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

GGN kartorna finns i bilaga 5. Men ni kan se dem på följande länkar i bättre upplösning.

1. GGN banan
2. GGN ungdom/ veteran
3. GGN MTB

Lämna dina synpunkter

Vi önskar dina synpunkter senast den 31 maj 2024. Redan den 22 maj 2024 kl 14:00-16:00 har vi ett avgränsningssamråd med myndigheterna, så kan du inkomma med dina synpunkter innan är det bra.

Telefon: 0498-691200

E-post: info@nordicsportevent.se

Via post: Nordic Sport & Event AB, Broväg 10, 62141 Visby

Önskar du ett utskrivet ex eller prata med oss muntligt, ring och boka en tid.

Maila oss