Regler och villkor

Inbjudan och tilläggsregler Stångebroslaget 6-8 juli 2018

Tillstånd
Tävlingen anordnas i överens¬stämmelse med SVEMO:s tävlingsreglemente, gällande specialreglemente och dessa tilläggsregler som har godkänts av Supervisor Xxxx Xxxxxxxx.

Tävlingens tillståndsnr är XX-XX. EMN: XX-XXX. IMN: XXX-XX.

Arrangör
Linköpings Motorsällskap och Försvarsmaktens Enduroklubb

Organisationskommitté: Birgit Andersson, Arne Eriksson, Lennart Falk, Larry Gustavsson, Magnus Josefson, Thomas Strömberg, Patrik Görl, Mats  Berzelius och Anders Rönning.

Tävlingsledare: Larry Gustavsson
Bitr. tävlingsledare: Birgit Andersson Tävlingssekretare:  Lennart Falk
Banchef: Thomas Strömberg Säkerhetschef: Stefan Jönsson
Besiktningschef:  Johan Feldt
Miljöansvarig:  Anders Fredriksson Press/Media:  Magnus Josefson
Annonser:  Magnus Josefson Sponsor o Webb -ansvarig: Magnus Josefson

Information: www.nordicsportevent.se Tävlande Tfn: 0498-691200
Press/Media: Magnus Josefson. 0730-770939
Tid: 2018-07-06–08
Plats: Prästtomta på Kvarns skjutfält 12 km söder om Tjällmo.

Koordinater
WGS 84 (lat, long):N 58° 38.343′, E 15° 25.724′
WGS 84 decimal (lat, long):58.63905, 15.42874
RT90:6501892, 1478138
SWEREF99 TM:6499940, 524889

Tävlingens art
Internationell endurotävling typ 2 på pilad bana. Banvarv ca 22 km.
Klass 1, 2 och 3 kör 5 varv.
Klass 4 kör 3 varv.
Klass 8 – 11 kör 2 tim, dock max 4 varv.
Klass 13, 14 och 15 kör 60 min på särskild bana, banvarv ca 7 km.
Klass 16 kör ca 2×20 min på särskild bana med laddning emellan.
Klass 20 – 23 kör 2 tim på särskild bana, banvarv ca 7 km.
Klass 24 och 25 (Guldhjälm) kör ca 40 min på särskild bana.
Klass 26 (Guldhjälm) kör ca 30 min på särskild bana.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra antalet varv och banans längd beroende på rådande förutsättningar tävlingsdagen. Avsikten är att körtiden för klass 1-3 skall vara ca 2 tim 30 min och för 4-11 ca 2 tim.
Deltagande får ske på oregistrerad motorcykel.

Klassikern
Stångebroslaget ingår i SVENSK ENDUROKLASSIKER 2018.

Deltagare
Förare i klass 1 – 23, svenska förare skall inneha av SVEMO utfärdad förarlicens, enduro.(OBS baslicens gäller EJ). Deltagande får ske fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och t.o.m. det år föraren fyller 65 år. Saknas licens måste tillfällig licens lösas på Svemos hemsida. www.svemo.se

Förare i Guldhjälm måste ha genomfört Guldhjälmskurs i enduro.

Utländska förare skall inneha giltig FIM/UEM-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med startillstånd. Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare.

OBS! Inga förare tillåts starta utan uppvisande av giltig förarlicens på tävlingsdagen.

Förare som deltar i klass 1–3 får inte starta i någon av Stångebroslagets övriga klasser under den 6 och 7 juli med undantag för EL-klassen. Däremot får veteran, militär och ungdom som åker kort bana dessutom köra i motionsklass.

Tillfällig licens
Tillfällig licens kan endast lösas på Svemos hemsida.
Guldhjälmsförare kan inte lösa tillfällig licens.
De som har löst tillfällig licens till någon av tävlingsdagarna måste kunna visa utskrift på tillfällig licens.

Anmälan
Anmälan skall ske på tävlingens hemsida www.nordicsportevent.se
Godtagen anmälan redovisas via svarsmail till anmäld förare. Anmälningslista redovisas efterhand på www.nordicsportevent.se.
Det är endast förare med korrekta anmälningar som noteras. Sista datum för anmälan är den 5 juni kl 24.00. Max antal anmälda i en motionsklass är 650st, därefter stängs klassen.

Startavgift
Klass 1 – 4 och 8  – 11                 700 kr (650 kr tom 31/12 -2017)
Klass 13 – 16 och 20 – 23            300 kr (250 kr tom 31/12 -2017)
Klass 24-26 Guldhjälm                 200 kr (150 kr tom 31/12 – 2017)
Efteranmälan och för sent inkommen anmälan belastas med en extra avgift om 300 kr.

Återbud
info@nordicsportevent.se , ange återbud Stångebroslaget, namn, födelsenummer, klass och kontonummer.

Återbudsavgift
För återbud lämnat före start äger arrangören rätt till 200 kr i exp.avgift.
Lämnas inget återbud tillfaller hela startavgiften arrangören.

TÄVLINGSPREMISSER
Ansvar: Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. LMS och FME, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador.

Bansträckning: Banan offentliggörs 2018-07-05, kl 1700 vid sekretariatet.

Besiktning: Besiktning och ljudmätning kommer att ske i samband med startuppställning. Ej godkänd ljudmätning innebär startförbud.

Förarmöte: Genomförs på startplatsen 10 min före start i respektive klass.

Inställd tävling: I händelse av att tävlingen måste ställas in på grund av förhållanden som arrangören ej råder över, meddelas detta till de tävlande snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställelse. Inbetalade avgifter återbetalas minus 200 kr i exp.avgift.

Klassiker: Speciellt pris utdelas till förare som deltar i och fullföljer Svensk Enduroklassiker under  samma kalenderår.

För att få tillgodoräkna sig Stångebroslaget som en deltävling i ”Svensk Enduroklassiker ”krävs att förare i klass 1-3 fullföljt minst 4 varv, förare i klass 4 – 11skall ha fullföljt minst 3 varv, förare i klass 13-15 skall ha fullföljt minst hälften av klassegrarens antal varv. För att få tillgodoräkna sig Stångebroslaget som en deltävling i ungdomsklassikern krävs att förare i klass 20-23 fullföljt minst hälften av segrarens antal varv. (OBS ungdomsklassiker räknas separat med omstart när förare övergår till stora klassikern.) OBS! Guldhjälm ingår ej i klassikern.

Kontroller: Funktionärer övervakar förarna utmed banan.

Miljö: Miljömatta skall utnyttjas i service, depå och campingområdet. Förare som ej följer angivna miljöregler kan avvisas från tävlingsområdet. Brandsläckare skall finnas vid varje servicefordon.

Prisutdelning: Prisutdelning sker vid målplatsen respektive tävlingsdag, tider kommer i PM samt  anslås på tävlingens anslagstavla.

Prisbedömning: Varje klass prisbedöms för sig. Hederspriser utdelas till 1/5-del (max 20st) av  antalet startande i klass 1-16. I klass 20-26 får samtliga pris. Samtliga förare som  fullföljer och går i mål får en minnesplakett. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

Respittid: Klass 1 – 4 och 8 – 11, 60 min efter målgång på snabbaste herr- respektive damsegrare.

Klass 13 – 16 och 20 – 26, 15 min efter segrarens målgång.

Om det är utom allt tvivel att föraren inte hinner ytterligare  ett varv innan respittidens utgång,  kan arrangören hindra föraren att gå ut på ett nytt varv.

Resultat: Officiell resultatlista anslås snarast efter protesttidens utgång. Preliminär resultatlista anslås efter hand vid sekretariatet. Resultatlistor publiceras på www.nordicsportevent.se.

Service: Obligatoriska servicestopp, klass 1-3 två stycken, klass 4 ett styck, klass 20-21 och 22-23 två stycken. Innebär att respektive förare skall passera genom servicedepån. Ej utförda servicestopp bestraffas med 5 min. Service utanför serviceområdet medför uteslutning.

Start/Seedning: För samtliga klasser med undantag för klass 24-26 (Guldhjälm) tillämpas gemensam start. För klass 1 – 11 och 20 – 23 sker seedning inom respektive heat utifrån föregående års resultat i Stångebroslaget. Utländska förare kommer att seedas in i respektive klass. Alla i respektive klass släpps i samma startskott.

Utrustning: Utrustning enligt SVEMO tävlingsreglemente, 1:a förband är inte obligatoriskt men rekommenderas. I samtliga klasser medges start med oregistrerade motorcyklar.

Tävlingsklasser
KLASS   BENÄMNING        DELTAGARE       NR-SKYLTAR               TÄVLINGSDAG

                                                               Botten       Siffra               Datum           Starttid

1          Elit (E 1-3)               24 – 65 år         Röd       Vit                   07-08           1000

2          Senior (E 1-3)          24 – 65 år         Gul         Svart                 07-08           1000

3          Junior (E 1-3)          15 – 23 år         Grön       Vit                     07-08            1000

4          Dam (E 1 – 3)          15 – 65 år          Lila          Vit                     07-08            1000

8          Motion (E 1 – 3)       15 – 29 år          Röd         Svart                07-07            1530

9          Motion (E 1 – 3)        30 – 39 år          Blå           Vit                     07-07            1130

10        Motion (E 1 – 3)        40 – 49 år          Svart       Vit                     07-06              1530

11        Motion (E 1 – 3)        50 – 65 år          Vit            Svart                07-07              0800

13        Militär (Mc 258)         se nedan          Vit            Röd                  07-06             1040

14        Veteran ”Modernare” se nedan         Valfri       Svart alt vit     07-06              1040

15        Veteran ”Äldre”         se nedan          Valfri       Svart alt vit      07-06             1040

16        EL                             se nedan        Valfri       Svart alt vit     07-06           1000 & 1440

20        Ungdom 1 (E 0)       12 – 16 år          Vit            Svart                 07-06             1215

21        Tjej 1 (E 0)               12 – 16 år          Gul           Röd                  07-06             1215

22        Ungdom 2 (E 1-2)    13 – 16 år          Vit            Svart                 07-06             1215

23        Tjej 2 (E 1-2)            13–16 år           Gul            Röd                 07-06              1215

24        Guldhjälm                 se nedan          Svart         Vit                   07-06               0730

25        Guldhjälm                 se nedan          Svart         Vit                   07-06               0830

26        Guldhjälm                 se nedan          Svart         Vit                   07-08               0815

Klass 3: Förare med juniorlicens får endast träna och tävla fr.o.m. det år föraren fyller 15 år med mc i maskinklass E 1, fr.o.m. det år föraren fyller 16 år med mc i maskinklass E 2 och fr.o.m. det år föraren fyller 18 år med mc i maskinklass E 3.

Klass 13: Yrkes- och reservofficer, soldat samt utbildad instruktör inom FMCK med militär MC 258. Klädsel enligt SVEMO Tävlingsreglemente.

Klass 14: ”Modernare” Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente. Klass D+, E och F.

Klass 15: Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente. Klass A,B, C, D och G.

Klass 16: EL, klassen är öppen för eldrivna motorcyklar och körs i två omgångar, laddning sker på särskild plats mellan starterna.

Klass 22 – 23: Enduro 1 (E 1), fr o m det året föraren fyller 16 år är även deltagande på mc enduro 2 (E 2) tillåtet.

Klass 24: Förare får delta i klass 24 Guldhjälm t o m det år föraren fyller 12 år på 51-65cc 2-takt och upp till och med 110cc 4-takt.

Klass 25: Förare får delta i klass 25 Guldhjälm t o m det år föraren fyller 12 år på 66-85cc 2-takt och 111-150cc 4-takt.

Klass 26: Förare får delta i klass 26 Guldhjälm på upp till 50cc 2-takt.

Ålder:  I motionsklasserna deltar föraren i respektive klass fr o m det år vederbörande uppnår klassens nedre åldersgräns t o m med det år föraren uppnår klassens övre åldersgräns.

Maskinklasser
Enduro 0 (E0): Från 49 cc till 85 cc 2-takt och från 75 cc till 150 cc 4-takt.
Enduro 1 (E1): Från 100 cc till 144 cc 2-takt och från 175 cc till 250 cc 4-takt.
Enduro 2 (E2): Från 175 cc till 250 cc 2-takt och från 290 cc till 450 cc 4-takt.
Enduro 3 (E3): Från 290 cc till 500 cc 2-takt och från 475 cc till 650 cc 4-takt.

Startbekräftelse
Anmälningslista och startlista läggs upp på hemsidan, dvs inga utskick.

Tävlings-PM
Läggs upp på hemsidan i början av juni.

Därutöver kommer Nordic Sport Events hemsida kontinuerligt uppdateras med information och listor.