PM – VGN (swe)

Välkommen till Vierumäki Grand National
Finlands största endurotävling!
Den 26-27 maj 2017.

 

1. HITTA HIT
Plats: Lahti-Vesivehmaa flygplats, Finland
Google karta: https://goo.gl/maps/vm45KRU5qr22
Tävlingsområdet ligger ca 16 km från Vierumäkis boendeanläggning.

 

2. VID ANKOMST
Tävlingsområdet är öppet från torsdag kl. 17:00.  Ett Service kort för en servicepersonal till varje förare kommer även att ges ut i incheckningskuvertet som skall bäras synligt och ger tillträde till tankslinga.

När du kommer till tävlingsområdet skall du anmäla dig vid incheckningen. Där uppger du ditt startnummer och visar din licens. I incheckningen får du ditt starkuvert med din nummerlapp och din transponder i en separat utlämning. Samt ett passerkort för servicepersonal. Engångslicens kan endast lösas av finska förare. Förare får inte starta utan en giltig licens.

 

Incheckningens öppettider
Torsdag 25/5 kl. 17.00 – 20.00 endast för veteran, ungdom, guldhjälm och el klass
Fredag 26/5 kl. 07.00 – 12.00 endast för veteran, ungdom, guldhjälm och el klass
Fredag 26/5 kl. 16.00 – 21.00
Lördag 25/10 kl. 07.00 – 10.00

OBS! UNGDOM & GULDHJÄLM: I samband med incheckningen skall förarna i Ungdom GGN och Guldhjälm visa undertecknad föräldraförsäkring som undertecknats av vårdnadshavare. Skriv ut bifogad fil som undertecknas och tas med till incheckningen.

 

3. BESIKTNING
Besiktning sker i samband med incheckningen på Vesivehmaa flygplats. Medtag till besiktning: Licens, hjälm, tandskydd, eller ansiktsmask, samt monterad transponder. Det innebär att du inte kan besiktiga innan incheckningen. Vid den obligatoriska besiktningen av mc:n kontrolleras startnummer samt rätt färg och botten på nummerskylt för den klass du kör i. Första förband bör medföras under tävlingen. Observera att dubbdäck inte är tillåtet.
Besiktningens öppettider:
Torsdag 25/5 kl. 17.00 – 20.00 endast för veteran, ungdom, guldhjälm och el klass
Fredag 26/5 kl. 07.00 – 12.00 endast för veteran, ungdom, guldhjälm och el klass
Fredag 26/5 kl. 16.00 – 21.00
Lördag 25/10 kl. 07.00 – 10.00

Viktigt! Högsta Ljudnivå! Ljudnivån mäts enligt metoden 2 meter max, högsta ljudnivå är 112 dB (A) Ljudmätning sker i anslutning efter besiktningen, samtliga får en märkning på sitt incheckningskuvert. (Ingen ljudmätning för Guldhjälmsklass).

 

KLASSINDELNING, BOTTEN/SIFFROR

Klass Bottenfärg Sifferfärg
1 Elit Röd Vit
1 Elit, dam Lila Vit
2 Senior + 24år Gul Svart
3 Junior Grön Vit
4 Motion 15-29 Röd Svart
5 Motion 30-39 Blå Vit
6 Motion 40-49 Svart Vit
7 Motion 50-65 Vit Svart
8 Damer Lila Vit
9 Motion 60+ Vit Röd
10 Veteran ”Modernare” Vit Svart
11 Veteran ”Äldre” Vit Svart
12 El Vit Grön

 

Klass Bottenfärg Sifferfärg
Ungdom VGN
1 Ungdom Eo 12-16 Vit Svart
2 Ungdom E1 13-16 Vit Svart

Guldhjälm endast finska deltagare

Klass Bottenfärg Sifferfärg
3 85cc Vit Svart
4 65cc Vit Svart
5 50cc Vit Svart

 

4. DEPÅ/TÄVLINGSOMRÅDET
Hastigheten i depån är MAX 10 km/h.
OBS: Camping är förbjudet på flygplatsen och området.
Du kan boka din campingplats på Vierumäki här → www.vierumaki.fi eller ring +358 10 5777 012.All bandning och markering i depån är förbjuden och kommer att rivas. Förbjud mot RÖKNING och ELDNING! Det är tillåtet att byta delar i depå under tävlingen. Dock får man inte byta ut hela enheter såsom ram, motor etc. För övrigt är depån den enda platsen där du får ta emot utomstående hjälp, alltså ingen service efter banan. Depån är endast tillåtet område för förare och mekaniker samt tävlingsledande personer. Du är ansvarig för att din depåplats lämnas ren efter dig. All tvättning av motorcykel på tävlingsområdet är förbjudet!
OBS: På depå och tanks linje måste man använda depåmattor.

 

5. FÖRE START
Start fredag
GULDHJÄLM: Gemensam körning från depå till start ca 30 min innan respektive start.
UNGDOM: Uppdelning av klass 1 och 2 i depå för gemensam körning till start ca 30 min innan. Följ vägvisningsskyltarna ”Till Start” från depåområdet. Ungdom delas upp klassvis innan nedkörning till start.
VETERAN: Följ vägvisningsskyltarna ”Till Start” från depåområdet. Var på plats senast 20 min före start.
EL KLASS: Start för el klass sker 2 gånger med 1,5 timmars paus för laddning av batteri. OBS! På särskilt ställe enbart för laddning av batteri, uppmärkt i depå/eventområdet. Gemensam ned åkning sker från depå till start 20 min innan start. Körtiden är ca 30 min och båda tiderna kommer slås ihop för att få fram ett resultat.

 

Start lördag
Tidigast tid att tillträda startområdet är kl. 07:30. Du har redan tilldelats din plats och våra funktionärer behöver tid att förbereda starten för er. Fållorna är öppna för klass 1,2 och 3 från kl. 11:30. Viktigt att vara på plats senast 30 min före respektive start. OBS! Du hamnar i sista led om du inte är på plats senast 30 min före start. Följ anvisningsskyltarna ”Till Start” från depåområdet. Tänk på att max hastighet mellan depå och start är max 30 km/h. Överträdelse kan bestraffas med böter eller uteslutning. Vid starten samlas man i de uppmärkta fållor som finns omedelbart söder om startplatsen.

 

6. STARTEN
Fredagens tävlingar
Guldhjälm: Guldhjälms klassen är ingen tävling och varje deltagare kommer att släppas in på spåret med 20 sekunders mellanrum.
Ungdom VGN: Varmkörning av motorn är tillåtet intill dess att skylt med texten ”Stanna motorn” visas. Start sker med avstängd motor, startsignal utgörs av grön ljudsignal.
Veteranklass: Start sker med motorn igång. Startsignal utgörs av grön ljudsignal. OBS Underlåtenhet att respektera startpersonalen kan medföra uteslutning från tävlingen.

Lördagens tävlingar
Cirka 10 minuter före utsatt starttid för respektive start är varmkörning av motorer tillåten intill dess att skylt med texten ”stanna motorn” visas. Start sker med avstängd motor, startsignal utgörs av grön ljudsignal. OBS! underlåtenhet att respektera start personalen kan medföra uteslutning från tävlingen.
Eventuella överdragskläder kan lämnas vid uppmärkt plats i anslutning till respektive fålla vid startområdet (inlagda i märkt plastpåse eller dylikt), arrangören transporterar kläderna tillbaka till depåområdet. Där dom kan avhämtas vid besiktningstältet. OBS! arrangören transporterar endast kläderna och har inget ansvar för eventuellt bortkomna kläder.

Tidsschema för helgen:
Torsdag 25/5
17:00 Incheckning och besiktning öppnar
20:00 Teknisk inspektion avslutas

Fredag 26/5
07:00 Incheckning och besiktning
10:00 Guldhjälm 50cc
11:00 Guldhjälm 65ctt
12:00 El klass 1
12:45 Ungdom
14:00 El klass 2
14:45 Veteran
16:00 – 21:00 Incheckning och besiktning

Lördag 27/5
07:00 – 10:00 Incheckning och besiktning
09:00 Motion 15 – 29 & Motion 50 – 59
09:05 Motion 30 – 39 & Motion 40 – 49
09:10 Motion dam & Motion 60+
12.30 Elit & Elit dam
12.40 Senior 40+ & Junior U23

 

7. BANORNA
Fredagens banor:
Banan för Ungdom, veteran och el är en slinga på cirka 8 km med varvräkning, tankslinga och målgång och är indelad i 5 sektioner. Körtid för Ungdom är 2 timmar, Guldhjälm 2 x 15min och Veteran 1 timme. El klassen kör ca. 30 minuter med två starter samma dag.
Lördagens bana:
En slinga på cirka 20 km med en depå, varvräkning och målgång som är indelad i 21 sektioner. I samtliga klasser för lördagen är körtiden 3 timmar.
Banorna varierar i markbeskaffenhet samt bredd och bandning. Runt banan patrullerar mc-burna funktionärer som har radiosamband med sjukvården och tävlingsledningen. Kör du igenom banden måste du passera in på samma ställe. Annars kan du riskera att bli utesluten. Särskilt tankningsställe finns uppmärkt i anslutning till depån (se punkt 8). Utmed banan finns passerkontroller som läser av transpondern. Banans offentliggörande sker tävlingsdagen 08:00 vid incheckningsbodarna. Ett uppmanande till alla förare är att respektera varandra i spåret, visa hänsyn och vid eventuell skada eller behov av hjälp tveka inte att stanna för att hjälpa. Behandla andra som du själv hade velat bli behandlad.

GUL FLAGGAS INNEBÖRD Alla som innehar en licens skall veta vad gul flagga betyder.
– Gul flagga (stilla) Fara, hinder på banan.
– Gul flagga (kraftigt svängande) Omedelbar fara, var beredd på att stanna. Omkörning av annan förare är strängeligen förbjudet innan dess att hindret har passerats. Hopp får ej ske avsiktligt. (Brott mot denna regel medför uteslutning).

 

8. TANKSLINGA
Tankslingan är markerad med ”Tankslinga börjar” och ”Tankslinga slutar” slingan börjar med en transportsträcka till respektive numrerad tankfälla och avslutas med en transportsträcka tillbaka till banan. Hastigheten i tankslingan är begränsad till MAX 10km/h. Tankning sker i respektive fålla med avstängd motor. OBS! Absorberande miljöskydd (miljömatta) som skydd mot spill på marken ska användas. Böter utdelas för de förare som inte använder miljömatta!
Tankslingan övervakas av funktionärer och brott mot ovan nämnd regler kommer att bestraffas med ett tidstillägg och alternativt uteslutning för den tävlande. Endast tävlande och service personal med service kort (max 1 per förare) får vistas i tankslingan. All eldning och rökning i tankslingan är förbjuden. Om servicepersonal bryter mot förbudet kan de tävlande bli bestraffade med tidstillägg alternativt uteslutning. OBS! Miljömattan ska tas med hem efter tävlingen eller kastas i särskild container vid miljöstationen. Brandsläckare finns utsatta längs med tankslingan.
Följande tankslinga skall användas för följande
Fredagens tävlande: tankslinga nedanför depå i samband med varning/mål används.
Lördagens tävlande: För alla motionsklasser gäller den tidigare tankslingan som finns i anslutning till depå och är markerad därifrån. För klass 1-3 gäller tankslingan som är placerad nedanför depåområde i samband med mål/varvning. OBS! två obligatoriska tankstopp för klass 1-3. OBS: ett obligatorisk tankstopp för klass 4-9.

 

9. SJUKVÅRD
Första hjälpen utbildade funktionärer finns bemannade runt banan. Samt ambulerande förare i spåret med radiokommunikation till sjukvården. Vid sjukvårdscentret finns tävlings läkare och ambulans. I depå finns sjukvårdstält med vårdare och sjuktransportfordon. OBS! Sjukvårdare finns på området: fredag 08:00-16:30 och lördag 07:00-17:00.

 

10. EFTER MÅLGÅNG
När du gått i mål åker du till depån. Efter kan du hämta medalj från tävlings kontor vid incheckning.
Resultatlistorna anslås på tävlingsplatsen i mässtältet i depåområdet snarast efter det att respittiden gått ut, samt i resultatlistan på hemsidan. Har du genomfört minst ett varv är du med i resultatlistan. Respittid enligt SML reglemente: ”Protest skall vara ingiven inom 30 minuter efter det att resultatlistorna anslagits”. Det är varje förares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Fastställd resultatlista anslås även på Vierumäki Scandic under resterande tävlingars dagar ca kl. 19:00. Den kan inte överklagas.

 

11. PRISUTDELNING
PRISUTDELNING FÖR UNGDOM & GULDHJÄLM
Priser enligt SR enduro (1/3 av antalet startande i varje klass). Segrare i klass 1 och 2 ska infinna sig på scenen i eventområdet. Medaljen fås i samband med inlämning av transponder vid incheckningstältet på Vesivehmaa. Prisceremoni för samtliga deltagare på kvällen på Vierumäki Scandic kl. 18.00, där också pokaler hämtas ut med efterföljande buffé (biljetter köps separat).

Prisutdelningen för Totalsegraren, Totaltvåan och Totaltrean för herrar och damer sker i samband med målgången. Prisutdelning för klass 1-9, totalsegraren, totaltvåan och totaltrean sker under kvällens prisceremoni i Vierumäki Hotellanläggning. Totalvinnarna skall finnas på plats även under kvällens prisutdelning. Minnesmedalj fås i samband vid inlämning av transponder vid incheckningen. Pokaler hämtas ut i samband med kvällens prisceremoni.

 

VGN OFFICIAL PARTY
Reservera din biljett till Vierumäki Grand National Official Party 2017.
Official VGN party kommer att äga rum på Hotell Scandic Vierumäki lördag 27.5.2017 från 19.00 till sent. I biljettpriset ingår entré och mat. Programmet innehåller mat, prisutdelning, live musik och mycket mer.
Biljetter kostar 25€. Biljetter innebär mat och entré.
Skicka ett mail till info@nordicsportevent.fi, lämna ditt namn och hur många biljetter som önskas. Biljetterna betalas på plats.

 

DIPLOM
Samtliga deltagare kan skriva ut eller spara en PDF på sitt diplom med sina tider via resultatlistan på hemsidan.

Pokaler till följande placeringar

Klass Pokal till placering
1 Elit 1 till 3
1 Elit, dam 1 till 3
2 Senior + 24år 1 till 3
3 Junior 1 till 3
4 Motion 15-29 1 till 3
5 Motion 30-39 1 till 3
6 Motion 40-49 1 till 3
7 Motion 50-65 1 till 3
8 Damer 1 till 3
9 Motion 60+ 1 till 3
10 Veteran ”Modernare” 1 till 3
11 Veteran ”Äldre” 1 till 3
12 El 1 till 3

13. MILJÖ

Vierumäki Grand National är ett miljöcertifierat arrangemang, därför är det av stor vikt att alla deltagare och funktionärer tar extra hänsyn till miljön i alla avseenden. Förare/mekaniker har att beakta:
• Allt avfall tas i första hand om av er själva, sorteras och transporteras till återvinning. Är detta inte möjligt finns avfallssortering och miljöstationer utplacerat i depå och tankslinga.
• All service och tankning, både i depå och tankslinga skall ske på absorberande skydd, s.k. miljömatta enligt SML reglemente och med största aktsamhet.
• Alla miljöstörande händelser, som oljeutsläpp och dyl. skall omedelbart inrapporteras till tävlingsledningen.
• Alla onödiga transporter inom och från/till området skall undvikas.
• All utrustning som används skall nedmonteras, ev. spikar i träd och dylikt avlägsnas och området ni använt återställas i samma skick som när ni kom.
• All annan körning i terrängen, än körning på banan under pågående tävling, är brott mot terrängkörningslagen.

Underlåtenhet att uppfylla ovanstående regler kommer att bestraffas. Enligt SML reglemente. Service utanför serviceområdet medför uteslutning.

 

14. ÖVRIGT
• Under båda dagarna håller eventområdet vid depån öppet med mat-/mässutställning samt produktförsäljning.
• DUSCH & BASTU: Vi erbjuder alla deltagare tillgång till dusch och bastu i Vierumäki tävlings village. Öppettider publiceras närmare tävling.
• Ta del av de kartor som medföljer, de är till för att du ska komma rätt från början. Observera att förare och övriga har separata tillfartsvägar. På kartan till tävlingsområdet ser du hur banan, depån m.m. är beläget. Är det något oklart kontakta informationen
• OBS 4-hjuliga motorcyklar, pit bikes eller liknande är förbjudet att framföra på hela tävlingsområdet utan särskilt tillstånd från arrangören.
• Föraren är skyldig att informera sin servicepersonal om innehållet i detta PM.

 

Slutligen hälsar vi dig hjärtligen välkommen till Vierumäki Grand National!
Välkommen och lycka till! Vierumäki Grand National